Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad


De GMR … ook voor ouders?

Uw kind volgt dagelijks onderwijs op één van de 16 scholen die onder de paraplu van Chrono vallen. Zowel ouders als het team willen de vaardigheden en kennis van de kinderen op een zo hoog mogelijk peil brengen. Ook willen we dat de schoolomgeving als veilig en prettig wordt ervaren. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij een goede relatie en overleg tussen ouders en team noodzakelijk is. Als ouders en leerkrachten samenwerken ontstaat er niet alleen draagvlak, maar wordt de kwaliteit van het onderwijs aantoonbaar beter.

De MR op uw eigen school.

Op iedere school is een MR (Medezeggenschapsraad) ingesteld. In een MR komen schoolgebonden zaken aan bod waarbij leerkrachten en ouders in één raad dit samen bespreken. De MR voert overleg met de directeur. De directeur is verplicht de MR informatie te verstrekken en bij veel besluiten vooraf de MR om instemming of advies te vragen.

De GMR voor alle scholen.

Op bovenschools niveau is er een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) ingesteld. In de GMR worden zaken besproken die voor 2 of meer scholen gelden; in de praktijk betreft het meestal zaken die alle scholen aangaan. De GMR voert overleg met de bestuursdirecteur van Chrono, de heer J. van Dijken. De dagelijkse leiding van de vereniging is in zijn handen.

Wat is nu de toegevoegde waarde van de GMR als er al 16 MR-en zijn?  Die waarde zit in het feit dat de GMR betrokken is bij zaken die meerdere scholen aangaan en die, daar waar nodig is, voor gelijkheid zorgen. Besluitvorming op bovenschools niveau zorgt er dus voor dat voor de scholen dezelfde kaders gelden. Het gaat hier bijvoorbeeld over de inrichting van het functiebouwwerk, kwaliteitsbewaking en natuurlijk de financiën. Binnen deze kaders kunnen de scholen zelf de details bepalen.

De GMR in de praktijk.

In onze vereniging is het de gewoonte dat de GMR door de bestuursdirecteur vooraf geïnformeerd wordt en wordt gevraagd mee te denken over velerlei onderwerpen. Bovendien kan een GMR zelf het initiatief nemen door een item op de agenda te plaatsen. Van deze items wordt aan het begin van het schooljaar een jaarplanning gemaakt. De GMR komt vijf tot zes keer per jaar bij elkaar om alles te bespreken. Sommige onderwerpen staan vaker op de agenda: eerst ter informatie en om een mening te vormen. Uiteindelijk neemt de bestuursdirecteur een (voorgenomen) besluit. Afhankelijk van het onderwerp moet dit besluit ter advisering dan wel instemming worden voorgelegd aan de GMR.

De GMR is niet altijd zichtbaar voor ouders maar speelt bovenschools ook voor ouders een zeer belangrijke rol in de besluitvorming. Het overleg binnen de GMR verloopt op een ontspannen wijze en het contact met de bestuursdirecteur is bijzonder prettig, waarbij beide partijen zich bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheden.

Onze GMR bestaat uit 8 leden: vier personeelsleden en vier ouders. De zittingsduur van een GMR-lid is drie jaar. Na drie jaar kan een GMR-lid zich herkiesbaar stellen en wordt andere ouders en of personeelsleden de mogelijkheid geboden zich kandidaat te stellen.