Medezeggenschapsraad


Ouders, die zich structureler willen inzetten, kunnen lid worden van de schoolcommissie- of medezeggenschapsraad. Deze groep ouders zorgt voor goede contacten met het schoolteam en vormt een brug tussen team en ouders. De schoolcommissie is een klankbord voor de school en de medezeggenschapsraad is spreekbuis voor andere ouders en treedt adviserend op.
De medezeggenschapsraad denkt kritisch mee en beslist mee over het te voeren beleid van de school. Dit is ook het adres waar ouders terecht kunnen met hun problemen, als het met de leerkracht of directie niet lukt om tot overeenstemming te komen.

De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De directeur woont de vergadering bij als niet-MR-lid. De MR is gerechtigd om alle aangelegenheden de school betreffende te bespreken. Het MR-reglement regelt het advies- en instemmingsrecht. De MR komt ongeveer zes per cursusjaar bij elkaar. De zittingsduur van een MR-lid is drie jaar en kan telkens worden verlengd met een periode van drie jaar. Als een MR-lid dit te kennen geeft, is de maximale termijn zes jaar. 
Mocht u contact willen opnemen met de MR, kan dat via het volgende mailadres: mr-bron@chronoscholen.nl
 

De MR van de Bron bestaat uit:

Geleding ouders: Stan Bosman en Agnes Wolf

Geleding personeel: Aniek Huisjes, Linda Makkinga en Roelie Bolks

 

 
Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met het bovenschoolse beleid van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Chrono.