Laatste nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van onze school
30-11-2018  09:12
De Bron heeft twee overlegvormen ipv raden waarin ouders kunnen meedenken en meepraten over schoolse zaken. Dit zijn de Medezeggenschapsraad en de Ouderklankbordgroep. De MR bestaat uit 6 leden, 3 personeelsleden en 3 ouders. De OKG bestaat uit 3 ouders. De MR en OKG vergaderen samen iedere 6 weken. De directeur is deels bij de vergadering aanwezig om zijn inbreng te doen en vragen te beantwoorden. De MR en OKG vergaderen daarna samen verder. Dit is nieuw sinds dit schooljaar.

Er zijn een aantal wisselingen geweest. Ronnie van Dijk heeft de OKG verlaten, hierdoor is er een vacature ontstaan,  die in het nieuwe schooljaar ingevuld gaat worden. Annemarie Kelder heeft door andere werkzaamheden haar taken binnen de MR neergelegd. Deze vacature is ingevuld door Linda Makkinga..
De huidige MR bestaat uit: voorzitter Stan Bosman, vanuit de personeelsgeleding Roelie Bolks, Aniek Stegeman, Linda Makkinga. Vanuit de oudergeleding Jarno van der Berg en Ilona Okken.
De OKG bestaat uit Ilona Bruins,  Bianca Langenberg en in het nieuwe schooljaar een nieuw lid.
Er zijn tal van onderwerpen voorbij gekomen, die in  het afgelopen jaar besproken zijn, waarover we gediscussieerd hebben en waarover wij besluiten genomen hebben.

Een greep uit de onderwerpen:
- Inzage in de formatie en financiële zaken van school.
- Inzage in uitslag enquête veiligheid op school.
- Geïnformeerd middels voorlichting over de AVG (nieuwe wet bescherming persoonsgegevens)
- Wijzigingen rondom het schoolzwemmen na 15.15.
- Meedenken over verkeersveiligheid

- Communicatie
Hierbij valt te denken aan het bundelen van signalen over communicatie vanuit school naar de ouders, maar ook communicatie van ouders naar school. Hieruit voortvloeiend zijn de inloopmomenten die door school ingericht worden. Zo zijn er 2 momenten in de week dat je als ouder bij Roelie of Bert naar binnen kunt lopen om je vragen te stellen of je zorgen te uiten.
Er zijn meerdere leerkrachten die een nieuwsbrief (per mail) vanuit de klas naar ouders verspreiden. Dit wordt door veel ouders gewaardeerd, zo weet je wat er speelt in de klas.

- Onderbouwoverleg
Er kwamen geluiden dat er wel heel veel vergaderd wordt door de leerkrachten onder schooltijd bij de onderbouw. Echter, die vrije momenten hebben niks te maken met vergaderen. Er is een uitleg gekomen in de nieuwsbrief, hoe de verdeling qua uren is voor onderbouw en bovenbouw. De naam is inmiddels gewijzigd naar compensatieverlof.

- Onderzoek andere schooltijden
Er heeft een enquête plaatsgevonden waarbij je als ouder kon aangeven wat je voorkeur heeft. Andere schooltijden of het behoud van huidige tijden. De uitslag was verrassend en te dicht bij elkaar om op dit moment een verandering  aan te brengen. De school heeft er voor gekozen om de huidige schooltijden dit jaar nog aan te houden.

- Veiligheid op het schoolplein
Er zijn meerdere signalen gekomen dat het op het schoolplein niet altijd als veilig ervaren wordt door kinderen. De school heeft hierin een aantal aanpassingen en afspraken gemaakt met het team en de kinderen.

De MR/OKG heeft een eigen mailadres, mr@cbsdebrondekrim.nl. Hier kan iedereen gebruik van maken. Schroom niet om zaken aan de orde te stellen zodat wij de school en de kinderen kunnen ondersteunen in het maken van keuzes! Een van de leden aanspreken kan natuurlijk ook altijd!
 
 
22-11-2018  11:26
21-11-2018  14:19
Binnenkort hopen we met het spel- en boekenplan te kunnen starten; de kinderen krijgen dan een boekje van school mee naar huis om samen te lezen. Drie weken later kunnen de boekjes op maandag weer worden ingeleverd en op de woensdag of donderdag komt er een nieuw boekje mee naar huis. Een leuke manier om kinderen verschillende boeken voor te kunnen lezen.
21-11-2018  14:18

Op vrijdagmiddag 7 december is de school gesloten in verband met een teamscholing samen met het team van De Klimop in kader van de Vreedzame School. Alle groepen hebben ’s middags geen school!

21-11-2018  14:17

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Voor wie?
Inmiddels zijn 1000 basisscholen in Nederland 'vreedzaam' en dit aantal groeit ieder jaar. Er is een apart programma voor voorscholen en peuterspeelzalen. Voor het SO is er een aparte lessenserie: Beste Vrienden (SO) en Beste Burgers (VSO). Voor het SBO zijn er aanpassingen gemaakt op het basisschoolprogramma. Inmiddels is er ook een versie voor het VO: Democratie kun je leren!

Onderdelen van De Vreedzame School
Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. Tijdens het tweejarige invoeringstraject staat in de teamtrainingen het bijbehorende leerkrachtgedrag centraal. In het eerste jaar ligt het accent op het invoeren van de lessenserie en in het tweede jaar krijgt leerling mediatie vorm. Daarnaast komen thema’s aan de orde als: sociale veiligheid, omgaan met (ongewenst) gedrag, ouderbetrokkenheid en de Groepsvergadering  (het democratisch hart in klas en school waar leerlingen een stem hebben, en mogen meepraten over zaken die hen aangaan).

 Meer informatie: https://vimeo.com/56750662

21-11-2018  14:16
De eerste kijkavond van deze cursus voor alle groepen wordt gehouden op dinsdag 27 november a.s. van 19.00 tot 20.00 uur. Hierbij ontvangen de ouders van de leerlingen van groep 3 t/m 8 een tussenrapport. Voor de goede orde dit: het gaat op deze kijkavond om het kijken naar en niet om het praten over. Dat doen we op de oudercontactdagen. Voor eventuele dringende vragen zijn de groepsleerkrachten aanwezig. Op deze kijkavond mag u als ouder(s) uw kind(eren) meenemen om samen naar de resultaten van hun werk te kijken. Wij wensen u samen met uw kind(eren) veel kijkplezier toe!

 
02-11-2018  09:34

De beide basisscholen van De Krim beginnen we in het jaar 2019 met het traject “Vreedzame School”
De Vreedzame School is een aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming, waarbij de klas en de school beschouwd wordt als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en gehoord. Ze krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn. Openstaan voor verschillen en deze kunnen overbruggen, conflicten op een goede manier oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap staan hierbij centraal. Kinderen ervaren dat ze ertoe doen. De lessen vormen de basis om het gezonde gedrag aan te leren. Daar blijft het echter niet bij. Het zal het uitgangspunt worden van waaruit het handelen tussen leerlingen, leerkrachten en ouders verder uitgebreid wordt. Dit geldt voor alle interacties op school, zowel in de klas, op het schoolplein als tussen volwassenen onderling.
De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:
-op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
-op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
-constructief conflicten op te lossen
-verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
-open te staan voor verschillen tussen mensen.

Doelen op leerling-niveau:
-overleg, menings- en besluitvorming
-omgaan met conflicten
-open staan voor verschillen
-democratische geletterdheid

Op schoolniveau streeft het programma naar een positief sociaal en moreel klimaat waarin:
-leerkrachten prettig werken
-handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt
-kinderen zich veilig voelen
-kinderen zich gehoord en gezien voelen
-iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander
-iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat en de eigen kracht van kinderen benut.

Om deze doelen te bereiken is een intensief implementatietraject nodig. Het gaat immers verder dan een les geven. Het gaat over professioneel handelen en het rolmodel kunnen zijn. Daarom wordt dit traject over twee (en een halve) schooljaren vorm gegeven en daarom beginnen op we op woensdagmiddag 14 november met de eerste teamscholing. Meer informatie volgt!